تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

گلفاند و آناند

  Game List
  Game 1 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 2 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 3 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 4 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 5 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 6 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 7 Gelfand — Anand 1 — 0 Game 8 Anand — Gelfand 1 — 0 Game 9 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 10 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 11 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 12 Anand — Gelfand ½ — ½ Tie-break 1 Gelfand — Anand ½ — ½ Tie-break 2 Anand — Gelfand 1 — 0 Tie-break 3 Gelfand — Anand ½ — ½ Tie-break 4 Anand — Gelfand ½ — ½ Close […] 1. e4 c5 2. ¤f3 d6 3. ¥b5+ ¤d7 4. d4 ¤gf6 5. e5 £a5+ 6. ¤c3 ¤e4 7. ¥d2 ¤xc3 8. ¥xd7+ ¥xd7 9. ¥xc3 £a6 10. exd6 exd6 11. £e2+ £xe2+ 12. ¢xe2 f6 13. b3 Novelty (13. ¦he1 ¢f7 14. ¢f1 ¥e7 15. ¦ad1 ¦he8 16. dxc5 ¥b5+ 17. ¢g1 dxc5 18. ¤d2 ¦ad8 ... 1/2-1/2, Sion Castro Marcelino (ESP) - Vera Reynaldo (CUB), Ch Spain, 2004 ) 13… ¥b5+ 14. ¢d2 ¥c6 15. ¦ad1 ¢f7 16. ¢c1 ¥e7 17. d5 ¥d7 18. ¥b2 b5 19. ¤d2 a5 20. ¦he1 ¦he8 21. ¦e3 f5 (21… ¥f8 22. ¤e4 h6 23. ¦de1 a4 24. f3 f5 25. ¤d2 ¦xe3 26. ¦xe3 ¥e7 Houdini Aquarium (0:00:26) -0.30|d24 ³ ) 22. ¦de1 g5 23. c4 b4 24. g3 ¥f8 25. ¦xe8 ¥xe8 26. ¤f3 ¢g6 27. ¦e6+ ¢h5 28. h3 (28. h4 h6 29. hxg5 hxg5 30. ¤d2 ¥d7 31. ¦f6 ¦e8 32. ¦f7 ¥c8 33. ¢d1 Houdini Aquarium (0:01:10) +0.00|d27 equal chances, quiet position ) 28… ¥f7 29. ¦f6 ¥g6 30. ¦e6 ¦e8 (30… a4 Houdini Aquarium (0:00:48) -0.13|d25 equal chances, quiet position ) 31. ¥f6 g4 32. hxg4+ ¢xg4 33. ¤h2+ ¢h3 34. ¤f3 f4 (34… ¢g4 35. ¤h2+ ¢h3 36. ¤f3 ¢g4 Houdini Aquarium (0:00:47) +0.00|d29 equal chances, quiet position ) 35. gxf4 ¢g4 36. ¤g5 (36. ¤h4 ¥f7 Houdini Aquarium (0:00:09) +0.29|d24 ² ) 36… ¦a8 37. ¦e3 ¢f5 38. ¥b2 a4 39. ¤e6 ¥h6 40. ¦h3 ¥xf4+ 41. ¤xf4 ¢xf4 42. ¥f6 ¦a7 43. ¦e3 ¥e4 44. ¥h4 axb3 45. ¥g3+ ¢f5 46. axb3 ¦a1+ 47. ¢d2 ¦a2+ 48. ¢e1 ¦a6 49. f3 ¥b1 50. ¢d2 h5 51. ¢c1 h4 52. ¥xh4 ¢f4 53. ¥g5+ ¢xg5 54. ¢xb1 ¢f4 55. ¦e6 ¢xf3 56. ¢b2 […] (56… ¢f4 57. ¦e2 ¦a7 58. ¦e6 ¦a6 59. ¦e2 Houdini Aquarium (0:00:04) +0.00|d34 equal chances, quiet position )   8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D E F G H Tie-break 4 Anand — Gelfand ½ — ½ Close […] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. ¤f3 ¤f6 4. e3 ¥f5 5. ¤c3 e6 6. ¤h4 ¥g6 7. ¤xg6 hxg6 8. ¥d3 ¤bd7 9. O-O ¥d6 10. h3 O-O 11. £c2 Novelty (11. f4 c5 12. cxd5 exd5 13. f5 g5 14. £f3 ¤b8 15. ¢h1 ¤c6 16. ¤xd5 cxd4 17. exd4 ¤xd4 18. ¤xf6+ £xf6 19. £g4 £e5 20. g3 ... 1-0, Tancev Zoran (MKD) - Nestorovic D Nikola (SRB), Ch Macedonia, 2009 ) 11… £e7 12. ¦d1 ¦ac8 (12… dxc4 !? 13. ¥xc4 ¦ac8 14. ¥d3 ¦fd8 15. £b3 ¤f8 16. ¥d2 e5 17. ¤e2 e4 18. ¥c2 g5 19. ¤c3 b5 20. a3 Houdini Aquarium (0:00:22) +0.16|d20 equal chances, quiet position ) 13. c5 ¥b8 14. f4 ¤e8 15. b4 g5 16. ¦b1 f5 (16… gxf4 17. exf4 £h4 18. £f2 £xf2+ 19. ¢xf2 b5 20. a4 a6 21. axb5 axb5 22. ¦a1 g6 23. g3 ¤g7 24. g4 Houdini Aquarium (0:00:24) +0.37|d22 ² ) 17. b5 gxf4 ?! (17… cxb5 !? 18. ¥xb5 ¤df6 19. ¦f1 g4 20. ¦b3 gxh3 Houdini Aquarium (0:00:06) +0.43|d19 ² ) 18. exf4 (18. bxc6 !? 18… bxc6 Houdini Aquarium (0:00:03) +0.88|d20 ± ) 18… ¤ef6 White is better (18… cxb5 !? 19. ¥xb5 ¤ef6 20. ¥e3 ¤e4 21. ¤xe4 fxe4 22. ¦f1 ¤f6 23. ¥e2 b6 24. g3 ¥c7 25. c6 ¥d6 26. ¥a6 Houdini Aquarium (0:00:04) +0.42|d19 ² ) 19. bxc6 bxc6 20. ¥a6 ¦c7 ?! (20… ¦cd8 !? 21. ¤e2 ¥c7 22. ¥b7 ¤b8 23. £a4 £e8 24. £xa7 ¤e4 25. ¦b2 £e7 26. ¥e3 ¦d7 27. £a8 ¥a5 28. a4 Houdini Aquarium (0:00:45) +0.93|d24 ± ) 21. ¥e3 White has the upper hand 21… ¤e4 22. ¦b2 g5 ? (22… ¤ef6 !? 23. ¦db1 ¤e4 24. ¤xe4 fxe4 25. ¦b3 ¦e8 26. £f2 ¢h7 27. ¥d2 g6 28. ¥a5 £f6 29. ¥xc7 +1.46|d19 ± ) 23. ¦db1 ?! (23. ¤xe4 ! 23… fxe4 24. fxg5 e5 25. £d2 exd4 26. £xd4 £g7 27. ¦db1 £h7 28. ¦b3 £f7 29. h4 £h7 30. ¥f2 ¦cc8 +3.16|d22 « ) 23… gxf4 24. ¥xf4 e5 ? (24… ¦cc8 !? 25. ¥h6 +1.71|d22 ± ) 25. ¥xe5 ?! (25. ¤xe4 ! 25… fxe4 26. ¥xe5 ¤xe5 27. dxe5 £xe5 28. ¦xb8 £d4+ 29. ¢h2 £e5+ 30. ¢h1 ¦cf7 31. ¦xf8+ ¦xf8 32. £a4 ¦f6 +3.39|d22 « ) 25… ¤xe5 ?! (25… ¤exc5 26. ¥xc7 ¥xc7 27. dxc5 £e3+ 28. ¢f1 ¤xc5 29. ¤d1 £f4+ 30. ¤f2 ¤e4 31. £xc6 ¥b6 32. £g6+ ¢h8 33. £h5+ +2.57|d16 « ) 26. ¦xb8 ? (26. ¤xe4 ! 26… fxe4 27. dxe5 £xe5 28. ¦xb8 £d4+ 29. ¢h2 £e5+ 30. ¢h1 ¦cf7 31. ¦xf8+ ¦xf8 32. £a4 ¦f6 33. ¥e2 £c7 +3.33|d21 « ) 26… ¤g6 27. ¤xe4 fxe4 28. £f2 £g7 29. ¢h2 ¦cf7 30. £g3 ¤f4 31. ¦8b3 ?! Equal (31. ¦xf8+ !? Houdini Aquarium (0:01:29) ) 31… £xg3+ 32. ¦xg3+ ¢h7 33. ¦d1 ¤e6 34. ¥e2 ¦f2 35. ¥g4 ¤f4 36. ¦b1 ¦f7 37. ¦b8 ¦xa2 38. ¦c8 e3 39. ¦xe3 ¦xg2+ 40. ¢h1 ¦d2 41. ¦xc6 ¤e6 42. ¦f3 ¦xf3 43. ¥xf3 ¤xd4 44. ¦c7+ ¢h6 45. ¥xd5 ¦c2 46. ¥e4 ¦c3 47. ¢g2 ¢g5 48. ¢h2 ¤f3+ 49. ¥xf3 ¦xf3 Draw by tablebases 50. ¦xa7 ¦c3 51. ¦c7 ¢f4 52. ¦c8 ¢e5 ? (52… ¦c2 53. ¢g1 ¦c3 54. c6 ¦c1+ Draw ) 53. c6 ¢d6 54. h4 ¦a3 55. ¢g2 ¦e3 56. h5 ¦e5 57. h6 ¦h5 58. ¦h8 ¢xc6 59. ¦h7 ? (59. ¢g3 Mate in 34 59… ¦h1 60. ¢g4 ¦h2 61. ¢f5 ¦h1 62. ¢g6 ¦g1+ 63. ¢h7 ¢d7 64. ¦g8 ¦f1 65. ¢g7 ¦g1+ 66. ¢h8 ¦f1 67. h7 ) 59… ¢d6 [½ - ½] Game List × Close […] 1. e4 Tie-break. Game 2 of 4 1… c5 2. ¤f3 ¤c6 3. ¥b5 e6 4. ¥xc6 bxc6 5. b3 e5 6. ¤xe5 £e7 7. d4 Novelty (7. ¥b2 d6 8. ¤c4 £xe4+ 9. ¤e3 ¤f6 10. ¥xf6 gxf6 11. ¤c3 £g6 12. £f3 ¥d7 13. O-O-O O-O-O 14. d4 1-0, Shaposhnikov Evgeny (RUS) - Bocharov Dmitry (RUS), Ch Russia ) 7… d6 8. ¤xc6 £xe4+ 9. £e2 £xe2+ 10. ¢xe2 ¥b7 11. ¤a5 ¥xg2 12. ¦g1 ¥h3 13. dxc5 dxc5 14. ¤c3 O-O-O 15. ¥f4 ¥d6 White is slightly better (15… ¤f6 !? 16. f3 ¤d5 17. ¤xd5 ¦xd5 18. ¦ad1 ¦xd1 19. ¦xd1 ¥d7 20. ¢f2 ¥e7 21. ¤c4 ¥e6 22. ¤d6+ ¥xd6 23. ¦xd6 Houdini Aquarium (0:05:02) +0.20|d25 equal chances, quiet position ) 16. ¥xd6 ¦xd6 17. ¦g5 ¤f6 18. ¦xc5+ ¢b8 19. ¤c4 ¦e8+ 20. ¤e3 (20. ¢f3 ¦dd8 21. ¤e3 ¥c8 22. ¦d1 ¦xd1 23. ¤cxd1 ¥b7+ 24. ¢e2 ¤e4 25. ¦a5 f6 26. c4 Houdini Aquarium (0:00:16) +0.45|d22 ² ) 20… ¤g4 (20… ¥g4+ 21. ¢e1 ¥f3 22. ¦b5+ ¢a8 23. ¦f5 ¥g4 24. ¦c5 ¢b7 Houdini Aquarium (0:01:57) +0.27|d23 ² ) 21. ¤cd5 ¤xe3 22. ¤xe3 (22. fxe3 ¥g2 23. ¦d1 ¦h6 24. h4 ¦xh4 25. ¤c7 ¦f8 26. ¤a6+ ¢a8 27. ¦d7 Houdini Aquarium (0:00:22) +0.34|d23 ² ) 22… ¥g4+ 23. f3 Equal 23… ¥c8 24. ¦e1 ¦h6 25. ¦h1 ¦he6 26. ¦c3 f5 27. ¢d2 f4 28. ¤d5 g5 29. ¦d3 ¦e2+ 30. ¢c1 ¦f2 31. h4 ¦ee2 (31… g4 Houdini Aquarium (0:01:34) +0.08|d24 equal chances, quiet position ) 32. ¦c3 White is slightly better 32… ¥b7 33. ¦d1 gxh4 34. ¤xf4 ¦e8 35. ¦h1 ¦c8 (35… ¥xf3 36. ¦xh4 ¦e4 37. ¦c5 h5 38. ¦b5+ ¢a8 39. a3 ¦e1+ 40. ¢b2 ¦e4 41. ¦d5 ¢b7 42. ¢c3 ¦e3+ 43. ¦d3 Houdini Aquarium (0:00:02) +0.30|d23 ² ) 36. ¦xc8+ ¥xc8 37. ¦xh4 ¥f5 38. ¦h5 ¥xc2 39. ¦b5+ ¢a8 40. ¤d5 a6 41. ¦a5 ¢b7 42. ¤b4 ¥g6 43. ¤xa6 ¦xf3 44. ¤c5+ ¢b6 45. b4 ¦f4 46. a3 ¦g4 47. ¢d2 h5 48. ¤d7+ ¢b7 49. ¤e5 ¦g2+ 50. ¢c3 ¥e8 51. ¤d3 h4 52. ¦e5 ¥g6 53. ¤f4 ¦g3+ 54. ¢d4 ¥c2 55. ¦h5 ¦xa3 56. ¦xh4 Draw 7-man Lomonosov tablebases 56… ¦g3 57. ¤d5 ¦g5 58. b5 ¥f5 59. ¦h6 ¥g4 (59… ¥g6 60. ¢c4 ¥d3+ 61. ¢xd3 ¦xd5+ 62. ¢c4 ¦e5 63. ¦a6 ¦g5 64. ¦c6 ¦g4+ 65. ¢c5 ¦g5+ 66. ¢b4 ¦d5 67. ¦e6 Houdini Aquarium (0:00:03) +0.17|d25 equal chances, quiet position ) 60. ¦f6 ¦f5 61. ¦b6+ ¢a7 62. ¦g6 ¥f3 63. ¦g7+ ¢b8 64. ¤c3 ¥b7 65. ¢c4 ¥f3 66. ¢b4 ¥d5 67. ¤a4 ¦f7 68. ¦g5 ¥f3 69. ¤c5 ¢c7 70. ¦g6 ¢d8 71. ¢a5 ¦f5 ? Mate in 37 moves (7-man Lomonosov tablebases) (71… ¥h1 Draw 7-man Lomonosov tablebases ) (71… ¦e7 Draw ) (71… ¦a7 Draw ) 72. ¤e6+ ¢c8 73. ¤d4 ¦f8 74. ¤xf3 ¦xf3 75. ¢b6 ¦b3 76. ¦g8+ ¢d7 77. ¦b8 […] (77… ¦c3 78. ¢a7 ¦c1 79. b6 ¦a1+ 80. ¢b7 ¦b1 81. ¦g8 ¢d6 82. ¦g6+ ¢d7 83. ¦g7+ ¢d8 84. ¢a7 ¦a1+ 85. ¢b8 Houdini Aquarium (0:00:03) +1.68|d26 ± ) [1 - 0] Game List × Game List Game 1 Anand — Gelfand ½ — ½ Close […] 1. d4 ¤f6 2. c4 g6 3. f3 c5 (3… d5 Anand - Gelfand (2012, game 3) ) 4. d5 d6 5. e4 ¥g7 6. ¤e2 O-O 7. ¤ec3 ¤h5 Novelty (7… ¤a6 8. ¥e2 ¤c7 9. ¥e3 a6 10. a4 ¦b8 11. O-O ¥d7 12. ¤a3 ¤fe8 13. £d2 e6 14. a5 b5 15. axb6 ¦xb6 16. ¦fb1 £b8 17. ¦a2 ¦b4 18. ¥g5 f5 19. exf5 ¦xf5 20. ¥d3 ¦f7 21. dxe6 ¤xe6 22. ¤d5 ... 0-1, Laznicka Viktor (CZE) - Polzin Rainer (GER), Bundesliga 2006/07, 2007 ) 8. ¥g5 ¥f6 9. ¥xf6 exf6 10. £d2 (10. g4 ¤g7 11. £e2 ¤d7 12. ¤d2 ¦e8 13. O-O-O f5 14. h3 fxe4 15. fxe4 a6 16. £e3 ¤e5 17. ¤f3 Houdini Aquarium (0:05:49) +0.16|d26 equal chances, quiet position ) 10… f5 11. exf5 ¥xf5 12. g4 ¦e8+ (12… ¥xb1 13. ¦xb1 ¤g7 14. ¥d3 ¤d7 15. O-O ¤e5 16. ¥e2 f5 17. gxf5 ¤xf5 18. f4 ¤f7 19. ¦be1 £h4 20. ¤b5 Houdini Aquarium (0:05:46) +0.00|d26 equal chances, quiet position ) 13. ¢d1 ¥xb1 14. ¦xb1 £f6 ? (14… ¤g7 15. ¢c2 ¤d7 16. ¥e2 £h4 17. ¤b5 £e7 18. ¦be1 ¦ad8 19. ¥d3 £f8 20. f4 ¦xe1 21. ¦xe1 a6 22. ¤c3 +0.28|d26 ² ) 15. gxh5 White is better 15… £xf3+ 16. ¢c2 £xh1 17. £f2 […] (17… ¤c6 18. dxc6 £xc6 19. ¥d3 ¦e5 20. ¦f1 £c7 21. ¤d5 ¦xd5 22. cxd5 c4 23. ¥e2 ¦e8 24. h4 ¦e5 25. ¥g4 Houdini Aquarium (0:02:01) +1.48|d24 ± )     A B C D E F   8   7   6   5   4   3   2   1 Close […] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. ¤c3 ¤f6 4. e3 e6 5. ¤f3 a6 6. c5 ¤bd7 7. £c2 b6 8. cxb6 ¤xb6 Novelty (8… £xb6 9. ¥e2 c5 10. O-O ¦b8 11. ¤a4 £a7 12. dxc5 ¤xc5 13. ¤e5 ... 1-0, Kopicka Karel (CZE) - Volek Radomir (CZE), Czech League 2007/08, 2008 ) 9. ¥d2 c5 10. ¦c1 cxd4 11. exd4 ¥d6 12. ¥g5 O-O 13. ¥d3 h6 14. ¥h4 ¥b7 15. O-O £b8 (15… ¥f4 !? 16. ¦cd1 ¤bd7 17. ¤a4 a5 18. £e2 ¦c8 19. ¤e5 £c7 20. ¥xf6 ¤xf6 21. ¤c5 ¥a8 22. ¦fe1 ¦fd8 Houdini Aquarium (0:07:05) +0.00|d26 equal chances, quiet position ) 16. ¥g3 (16. ¥xf6 !? 16… gxf6 17. ¤e2 f5 18. ¤g3 ¤d7 19. ¤h5 £d8 20. £a4 ¢h8 21. g3 ¦g8 22. ¦fe1 ¦b8 23. a3 Houdini Aquarium (0:10:10) +0.33|d26 ² ) 16… ¦c8 17. £e2 ¥xg3 18. hxg3 £d6 19. ¦c2 ¤bd7 20. ¦fc1 ¦ab8 (20… ¦c7 21. £e3 Houdini Aquarium (0:03:03) +0.14|d26 equal chances, quiet position ) 21. ¤a4 ¤e4 (21… ¦xc2 !? 22. ¦xc2 ¥c6 23. ¤c5 ¥b5 24. ¥xb5 axb5 25. ¤e5 ¤xc5 26. dxc5 £a6 27. b4 £a4 Houdini Aquarium (0:07:07) +0.19|d28 equal chances, quiet position ) 22. ¦xc8+ ¥xc8 23. £c2 (23. £e3 ¥b7 Houdini Aquarium (0:01:30) +0.39|d26 ² ) 23… g5 ? White is better (23… ¤df6 24. a3 ¥d7 25. ¤c5 a5 26. ¤e5 ¥e8 27. ¥xe4 dxe4 28. ¦d1 £d5 29. b3 ¥b5 30. a4 ¥c6 31. ¦e1 Houdini Aquarium (0:06:02) +0.19|d27 equal chances, quiet position ) 24. £c7 £xc7 25. ¦xc7 f6 ?! White has the upper hand (25… ¤df6 26. ¤e5 +0.78|d21 ± ) 26. ¥xe4 dxe4 27. ¤d2 f5 28. ¤c4 ¤f6 29. ¤c5 ¤d5 30. ¦a7 ¤b4 31. ¤e5 ¤c2 White has a decisive advantage (31… ¤d5 32. ¤c4 h5 33. a4 ¤b4 34. ¤d6 +1.73|d21 ± ) 32. ¤c6 ¦xb2 33. ¦c7 ¦b1+ (33… e3 34. ¦xc8+ +2.15|d25 « ) 34. ¢h2 e3 35. ¦xc8+ ¢h7 36. ¦c7+ ¢h8 37. ¤e5 (37. ¤d7 ! 37… ¢g7 38. ¤ce5 ¤xd4 39. ¤f6+ ¢xf6 40. f4 ¤f3+ 41. gxf3 ¦b2+ 42. ¢h3 g4+ 43. fxg4 fxg4+ 44. ¢xg4 h5+ Houdini Aquarium (0:00:02) +299.88|d32 « ) 37… e2 38. ¤xe6 […] (38… ¦h1+ 39. ¢xh1 e1=¦+ 40. ¢h2 ¦xe5 41. dxe5 ¤b4 42. ¤d4 f4 43. e6 ¤d5 44. ¦f7 f3 45. gxf3 ¢g8 46. ¤f5 Houdini Aquarium (0:00:14) +15.87|d25 « ) [1 - 0] . d4 ¤f6 2. c4 g6 3. ¤c3 d5 4. ¤f3 ¥g7 5. cxd5 ¤xd5 6. e4 ¤xc3 7. bxc3 c5 8. ¥b5+ ¤c6 9. d5 £a5 10. ¦b1 a6 11. ¥xc6+ bxc6 12. O-O £xa2 13. ¦b2 N (13. ¥e3 cxd5 14. exd5 O-O 15. ¥xc5 ¦d8 16. ¥xe7 ¦xd5 17. ¤d4 ¥d7 1/2-1/2, Niederwieser Peter (AUT) - Kratschmer Heinz (AUT), Bundesliga B Mitte 2006/07, 2006 ) 13… £a5 14. d6 ¦a7 15. ¥g5 (15. ¥f4 ¦d7 16. ¦d2 ¥xc3 17. ¦d3 exd6 18. ¦xd6 £d8 19. ¦xd7 £xd7 20. £c2 ¥d4 ... 1/2-1/2, Dabija, Mircea - Bucsa, Ioan, 6th Romanian Internet Championship Final, 2010 ) 15… exd6 16. £xd6 ¦d7 17. £xc6 £c7 18. £xc7 ¦xc7 19. ¥f4 ¦b7 20. ¦c2 O-O 21. ¥d6 ¦e8 22. ¤d2 f5 23. f3 fxe4 (23… ¥d7 !? 24. ¦e1 ¥a4 25. ¦a2 ¥xc3 26. ¦xa4 ¥xd2 27. ¦e2 fxe4 28. fxe4 ¥c3 29. ¥xc5 a5 Houdini Aquarium (0:08:51) -0.15|d27 equal chances, quiet position ) 24. ¤xe4 ¥f5 […] (25. ¦e1 ¥xe4 26. fxe4 ¦b3 27. e5 a5 28. ¦e4 c4 29. ¢f2 ¦c8 30. e6 ¥xc3 31. e7 ¢f7 32. ¦f4+ ¥f6 33. ¥e5 ¦b6 34. ¥d4 g5 35. ¦xf6+ ¦xf6+ 36. ¥xf6 ¢xf6 37. ¦xc4 ¦a8 38. ¦c7 ¦e8 39. ¦a7 ¦xe7 40. ¦xa5 ¦e6 41. ¢f3 ¦b6 42. ¦a7 h5 43. ¢e4 ¢e6 44. ¦a4 Houdini Aquarium (0:00:34) -0.02|d23 equal chances, quiet position ) [½ - ½]Game List × Close […] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. ¤c3 ¤f6 4. e3 e6 5. ¤f3 a6 Rare move 6. b3 ¥b4 7. ¥d2 ¤bd7 8. ¥d3 O-O 9. O-O ¥d6 10. ¦c1 e5 11. cxd5 cxd5 12. e4 dxe4 13. ¤xe4 ¤xe4 14. ¥xe4 ¤f6 Novelty (14… exd4 15. ¦c4 ¤f6 16. ¥b1 ¥g4 17. ¥g5 h6 18. ¥h4 ¥xf3 19. £xf3 g5 20. ¥g3 ¥xg3 21. fxg3 ¢g7 22. £xb7 d3 23. £b4 ¦e8 ... 1/2-1/2, Riazantsev Alexander (RUS) - Matlakov Maxim (RUS), Match 'Moscow-St. Petersburg', 2011 ) 15. dxe5 ¤xe4 16. exd6 £xd6 17. ¥e3 ¥f5 18. £xd6 ¤xd6 19. ¤d4 ¦fe8 20. ¤xf5 (20. ¦c7 !? 20… ¥g6 21. h3 ¦ad8 22. ¦e1 h5 23. ¢h2 f6 24. ¦ec1 ¥e4 25. h4 ¦c8 26. a4 ¥c6 27. ¦xc8 ¦xc8 Houdini Aquarium (0:08:28) +0.15|d29 equal chances, quiet position ) 20… ¤xf5 21. ¥c5 h5 22. ¦fd1 ¦ac8 23. ¢f1 f6 24. ¥b4 ¢h7 25. ¦c5 1/2-1/2 25… […] (25… ¢g6 26. ¦xc8 ¦xc8 27. ¦d2 b6 28. g3 a5 29. ¥a3 b5 30. ¢g2 b4 31. ¥b2 ¤e7 32. ¢f3 ¢f7 33. h3 Houdini Aquarium (0:00:12) +0.00|d23 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List Close […] 1. d4 ¤f6 2. c4 e6 3. ¤c3 ¥b4 4. e3 O-O 5. ¥d3 d5 6. ¤f3 c5 7. O-O dxc4 8. ¥xc4 ¥d7 9. a3 ¥a5 10. £e2 ¥c6 11. ¦d1 ¥xc3 Novelty (11… ¤bd7 12. d5 exd5 13. ¤xd5 ¤b6 14. ¤f4 £c7 15. ¥a2 ¦ae8 16. ¥d2 ¥xd2 17. ¦xd2 ¤e4 18. ¦c2 £e7 19. ¦ac1 ¥a4 20. b3 ¥c6 ... 0-1, Knaak Rainer (GER) - Jussupow Artur (GER), It ) 12. bxc3 ¤bd7 13. ¥d3 £a5 14. c4 cxd4 15. exd4 £h5 16. ¥f4 ¦ac8 17. ¤e5 £xe2 18. ¥xe2 ¤xe5 19. ¥xe5 ¦fd8 20. a4 ¤e4 21. ¦d3 f6 22. ¥f4 ¥e8 23. ¦b3 ¦xd4 24. ¥e3 ¦d7 […] (25. ¥xa7 ¤c5 26. ¥xc5 ¦xc5 27. a5 ¦dc7 28. f3 ¢f8 29. ¦b6 e5 30. ¢f2 ¥g6 31. g3 ¢e7 32. ¦a2 ¥f7 Houdini Aquarium (0:01:49) +0.02|d24 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List × Game List Close […] 1. e4 c5 2. ¤f3 ¤c6 3. ¥b5 e6 4. ¥xc6 bxc6 5. b3 e5 Rare move 6. ¤xe5 £e7 7. ¥b2 d6 8. ¤c4 d5 Novelty (8… £xe4+ 9. ¤e3 ¤f6 10. ¥xf6 gxf6 11. ¤c3 £g6 12. £f3 ¥d7 13. O-O-O O-O-O 14. d4 d5 15. ¢b1 f5 16. ¤e2 ¦g8 17. ¤f4 £f6 18. c3 ... 1-0, Shaposhnikov Evgeny (RUS) - Bocharov Dmitry (RUS), Ch Russia 1-0, 2012 ) 9. ¤e3 d4 10. ¤c4 £xe4+ 11. £e2 £xe2+ 12. ¢xe2 ¥e6 13. d3 ¤f6 14. ¤bd2 O-O-O 15. ¦he1 ¥e7 16. ¢f1 ¦he8 17. ¥a3 ¤d5 18. ¤e4 ¤b4 19. ¦e2 ¥xc4 20. bxc4 f5 21. ¥xb4 cxb4 22. ¤d2 ¥d6 23. ¦xe8 (23. ¤b3 ¦xe2 24. ¢xe2 ¢b7 25. ¦b1 ¥e5 26. ¢f3 ¥f6 27. g3 ¢b6 28. a3 bxa3 29. ¤xd4+ ¢a6 30. ¤xc6 ¦c8 Houdini Aquarium (0:01:16) +0.20|d25 equal chances, quiet position ) 23… ¦xe8 24. ¤b3 c5 25. a3 […] (25… bxa3 26. ¦xa3 ¢b7 27. g3 ¦a8 28. f4 ¢b6 29. ¦a5 a6 30. h4 g6 31. ¢e2 ¦e8+ 32. ¢f2 ¦a8 33. ¢g2 Houdini Aquarium (0:00:00) +0.01|d27 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List Close […] 1. d4 d5 2. c4 c6 3. ¤c3 ¤f6 4. e3 e6 5. ¤f3 a6 6. £c2 c5 7. cxd5 exd5 8. ¥e2 ¥e6 9. O-O ¤c6 10. ¦d1 cxd4 11. ¤xd4 ¤xd4 12. ¦xd4 ¥c5 13. ¦d1 £e7 14. ¥f3 O-O Novelty (14… ¦d8 15. b3 O-O 16. ¥b2 ¦c8 17. ¤xd5 ¥xd5 18. ¥xd5 ¥xe3 19. £e2 ¤xd5 20. ¦xd5 ¥g5 21. ¦e5 £f6 22. ¦e1 h6 23. h4 £g6 24. hxg5 ¦c2 ... 1/2-1/2, Lenic Luka (SLO) - Rublevsky Sergei (RUS), Ch Europe, 2011 ) 15. ¤xd5 ¥xd5 16. ¥xd5 ¤xd5 17. ¦xd5 ¦ac8 18. ¥d2 ¥xe3 19. ¥c3 ¥b6 20. £f5 £e6 21. £f3 f6 22. h4 £c6 23. h5 ¦fd8 24. ¦xd8+ ¦xd8 25. £xc6 bxc6 26. ¦e1 ¢f7 27. g4 ¥d4 28. ¦c1 ¥xc3 29. ¦xc3 ¦d4 1/2-1/2 30… […] (30. f3 a5 31. b3 ¦d1+ 32. ¢g2 ¦d2+ 33. ¢g3 ¦xa2 34. ¦xc6 ¦b2 35. ¦c7+ ¢f8 36. ¦c8+ ¢f7 37. ¦a8 ¦xb3 Houdini Aquarium (0:01:21) +0.04|d28 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List × Close […] 1. e4 c5 2. ¤f3 ¤c6 3. d4 cxd4 4. ¤xd4 ¤f6 5. ¤c3 e5 6. ¤db5 d6 7. ¥g5 a6 8. ¤a3 b5 9. ¤d5 ¥e7 10. ¥xf6 ¥xf6 11. c4 b4 12. ¤c2 O-O 13. g3 a5 14. ¥g2 ¥g5 15. O-O ¥e6 16. £d3 ¥xd5 statistics: 3 games, White wins 100% 17. cxd5 ¤b8 18. a3 Novelty (18. h4 ¥e7 19. a3 bxa3 20. ¦xa3 ¤d7 21. ¦fa1 ¤c5 22. £c4 ¦b8 23. b4 axb4 24. ¤xb4 £b6 25. ¤c6 ¦b7 26. £c3 g6 27. £f3 f5 28. exf5 ¦xf5 29. £e3 ¥f8 30. ¥h3 ... 1-0, Jakubowski Krzysztof (POL) - Bobras Piotr (POL), Extra League 2009/10, 2009 ) 18… ¤a6 (18… bxa3 !? 19. ¤xa3 Houdini Aquarium (0:00:03) +0.09|d25 equal chances, quiet position ) 19. axb4 ¤xb4 20. ¤xb4 axb4 21. h4 ¥h6 22. ¥h3 (22. £c4 !? 22… g6 23. ¥h3 b3 24. £xb3 ¥d2 25. ¢g2 ¢g7 26. ¦fd1 ¦xa1 27. ¦xa1 £c7 28. £d3 ¥b4 29. h5 Houdini Aquarium (0:06:03) +0.32|d29 ² ) 22… £b6 23. ¥d7 b3 24. ¥c6 ¦a2 (24… ¦xa1 25. ¦xa1 g6 26. ¢g2 f5 27. exf5 ¦xf5 28. £e2 ¦f8 29. ¦a3 ¥c1 30. ¥d7 ¢h8 Houdini Aquarium (0:00:45) +0.07|d25 equal chances, quiet position ) 25. ¦xa2 bxa2 26. £a3 (26. b3 ¦b8 27. ¦a1 £xb3 28. £xb3 ¦xb3 29. ¦xa2 Houdini Aquarium (0:00:04) +0.10|d27 equal chances, quiet position ) 26… ¦b8 27. £xa2 […] (27… £xb2 28. £xb2 ¦xb2 29. ¦a1 g6 30. ¦a7 ¥d2 31. ¦b7 ¦xb7 32. ¥xb7 ¢g7 33. ¥c8 ¥c3 34. ¢g2 ¥d4 35. ¥h3 Houdini Aquarium (0:00:14) -0.03|d25 equal chances, quiet position )
  این مطلب تا کنون 57 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : houdini ,aquarium ,equal ,position ,chances ,quiet ,houdini aquarium ,quiet position ,chances quiet ,equal chances ,game list ,equal chances quiet ,chances quiet position ,00|d26 equal chances ,20|d25 equal chances ,
  گلفاند و آناند

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 3 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55471
 • تعداد مطالب :149146
 • بازدید امروز :394864
 • بازدید داخلی :27936
 • کاربران حاضر :156
 • رباتهای جستجوگر:483
 • همه حاضرین :639

تگ های برتر